AIRPORT MEDIA

Floor Display

Floor Display

พื้นที่โฆษณาคุณภาพภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สามารถดึงดูดทุกสายตาของผู้พบเห็นได้อย่างแท้จริง ด้วยบริเวณพื้นที่ที่ไดเรับการจัดสรรค์มาอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้าจนไปถึงเคาเตอร์เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ หรือบริเวณสัมภาระอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นขุดยุทธศาสตร์ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี