DTC DIGITAL 55

DTC DIGITAL 55

สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นให้กับสื่อโฆษณาของคุณพร้อมดึงดูดความสนใจ แก่ผู้พบเห็นส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้สื่อโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ซึ่งมีขนาดตามความเหมาะสมกับสถานที่ ทั้ง 2 ขนาดได้แก่  DTC Digital 42" และ DTC Digital 55"
        - ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขาย
        - สามารถเพิ่มความจำมากขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวแบบ ซ้ำๆ
        - กรตุ้นความสนใจได้ดี ด้วยรูปแบบสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย
        - ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ